...

HR Detailingproducts

IT'S TIME TO SHINE

0

IT'S TIME TO SHINE

0
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HR Detailingproducts
Vennootschap onder Firma HR Detailingproducts (hierna: HR Detailingproducts) is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 87860953 en is gevestigd aan Industrieweg 11 02 (4214 KZ) te
Vuren.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk Aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of Bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of Bedrijf.
5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van HR Detailingproducts.
7. Producten: De Producten die door HR Detailingproducts worden aangeboden zijn
schoonmaakproducten voor auto’s.
8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: HR Detailingproducts.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van HR Detailingproducts en iedere
Overeenkomst tussen HR Detailingproducts en een Koper en op elk Product dat door HR
Detailingproducts wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HR Detailingproducts aan Koper
aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website
van HR Detailingproducts zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan
opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en
schriftelijk met HR Detailingproducts is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door HR Detailingproducts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door HR Detailingproducts gedane Aanbod is vrijblijvend. HR Detailingproducts is slechts aan het
Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt
bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft HR
Detailingproducts het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor HR
Detailingproducts gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van
het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen HR Detailingproducts niet
binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en
kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op
afstand). HR Detailingproducts kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen
met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van HR Detailingproducts zijn indicatief en geven de
Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HR Detailingproducts niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of Aanbod begrepen Producten tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen.
Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van HR Detailingproducts
heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Een Aanbod kan door HR Detailingproducts gedaan worden via de website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met HR Detailingproducts,
zal HR Detailingproducts de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is HR Detailingproducts
daaraan niet gebonden.
5. HR Detailingproducts is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
7. Producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht wegens hygiënische redenen. Dit staat
uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. HR Detailingproducts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HR
Detailingproducts het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HR Detailingproducts aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HR Detailingproducts worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HR Detailingproducts zijn verstrekt,
heeft HR Detailingproducts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is HR Detailingproducts niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt
gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor HR Detailingproducts, is Koper gehouden om
dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. HR Detailingproducts kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid
verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. HR Detailingproducts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat
HR Detailingproducts is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HR Detailingproducts bekend was.
7. Koper vrijwaart HR Detailingproducts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door HR Detailingproducts of er door
andere omstandigheden buiten de macht van HR Detailingproducts enige vertraging ontstaat, heeft HR
Detailingproducts recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient HR Detailingproducts schriftelijk in gebreke
te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de
ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan
overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is HR Detailingproducts gerechtigd de Producten op te slaan voor
rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door HR Detailingproducts of een externe vervoerder is HR
Detailingproducts, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Indien HR Detailingproducts gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan HR
Detailingproducts ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien HR Detailingproducts een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor
levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. HR Detailingproducts is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. HR
Detailingproducts is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. HR Detailingproducts behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien
gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport
1. HR Detailingproducts verbindt zich jegens Koper om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken
en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),
inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van Producten zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als
bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen
na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort
Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en
de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te
worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. HR
Detailingproducts erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door
Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan HR Detailingproducts te
worden gemeld op info@hrcarcleaners.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet
zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6
maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang
door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de
gekochte Producten. Als Koper gebrekkige Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks
uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van HR Detailingproducts op de wijze zoals door
HR Detailingproducts aangegeven. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de Koper.
5. Indien de Koper de verpakking van het Product heeft geopend dan kan de het Product niet
geretourneerd worden.
6. HR Detailingproducts is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de
geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14
dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder
opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar
betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan
HR Detailingproducts te wijten is, zal HR Detailingproducts na een verzoek daartoe van Koper, het
ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van
de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende)
omvang van de levering, kan niet verhaald worden op HR Detailingproducts.

Artikel 9 – Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet
verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,
assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt
zijn en waarop HR Detailingproducts geen invloed heeft, kan HR Detailingproducts deze Producten met
variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen
schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient via de aangegeven payment provider (Ideal, Klarna, Paypal, Bancontact) te geschieden.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van HR Detailingproducts. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van
HR Detailingproducts een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is HR Detailingproducts
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een
termijn van 3 maanden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen
van HR Detailingproducts op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. HR Detailingproducts heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HR Detailingproducts kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. HR Detailingproducts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.
Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14
dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een
opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn
verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal HR Detailingproducts zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel
uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien HR Detailingproducts meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door HR Detailingproducts geleverde Producten, blijven eigendom van HR Detailingproducts totdat
de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met HR Detailingproducts gesloten Overeenkomsten is
nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht HR Detailingproducts zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat HR Detailingproducts haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan
HR Detailingproducts of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van HR Detailingproducts zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. HR Detailingproducts heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te
houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een
verplichting tot overdracht of afgifte van HR Detailingproducts. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen
heeft voldaan zal HR Detailingproducts zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk,
doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte
Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan HR Detailingproducts
worden vergoed door Koper.

Artikel 12 – Garantie
HR Detailingproducts staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod
vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde
van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren Producten bestemd zijn
voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan HR Detailingproducts.

Artikel 13 – Gebruiksvoorschriften Producten
1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van HR Detailingproducts op te volgen.
2. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen van Producten.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
1. HR Detailingproducts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet
volledig nakomt.
2. Bovendien is HR Detailingproducts bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor
zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet
tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met HR Detailingproducts
gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is HR Detailingproducts bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HR Detailingproducts op Koper
onmiddellijk opeisbaar. Wanneer HR Detailingproducts de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. HR Detailingproducts behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door HR Detailingproducts leidt tot aansprakelijkheid van
HR Detailingproducts jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de
Overeenkomst door HR Detailingproducts in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan
wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van HR Detailingproducts is in ieder geval beperkt
tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis
per jaar.
2. HR Detailingproducts is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of
geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten
is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van
artikel 7:24 lid 2 BW.
3. HR Detailingproducts is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door
het gebruik van het Product. HR Detailingproducts levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die
door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en
gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen,
gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. HR Detailingproducts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen
of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte
websites.
5. HR Detailingproducts is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit
van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar
zijn van de website.
6. HR Detailingproducts staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens HR Detailingproducts verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van HR Detailingproducts vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HR Detailingproducts binnen een jaar nadat
Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht
1. HR Detailingproducts is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het
nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van HR Detailingproducts, (ii) het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan HR
Detailingproducts zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing
van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen,
(x) werkstakingen in het Bedrijf van HR Detailingproducts en (xi) overige situaties die naar het oordeel
van HR Detailingproducts buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen
tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. HR Detailingproducts heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HR Detailingproducts haar verbintenis had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zover HR Detailingproducts ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HR Detailingproducts gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat
over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de Producten het magazijn van HR
Detailingproducts verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op
Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten
zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van HR Detailingproducts berusten uitsluitend
bij HR Detailingproducts en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
van HR Detailingproducts rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te
stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HR
Detailingproducts. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door HR Detailingproducts geleverde
Producten, dient HR Detailingproducts expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van HR
Detailingproducts rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. HR Detailingproducts gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal HR Detailingproducts de betrokkene hierover informeren.
2. Indien HR Detailingproducts op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat Detailingproducts
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van HR Detailingproducts en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen gemeld worden via info@hrcarcleaners.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil HR Detailingproducts de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. HR Detailingproducts zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen HR Detailingproducts en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend. HR Detailingproducts heeft het recht deze algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen HR Detailingproducts
en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij
bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.