...

HR Detailingproducts

IT'S TIME TO SHINE

0

IT'S TIME TO SHINE

0
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacy Policy

Privacy Statement HR Detailingproducts
Dit is het privacy statement van Vennootschap onder Firma HR Detailingproducts, hierna: HR Products.
HR Products is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87860953 en is gevestigd aan
Industrieweg 11 02 (4214 KZ) te Vuren. In dit document wordt uitgelegd hoe HR Products omgaat met
het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht HR
Products de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikmaakt van de diensten van HR Products, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens
aan HR Products, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
HR Products verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door HR Products verwerkt worden, hebben ten doel om:
● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● haar diensten te kunnen uitvoeren;
● haar dienstverlening te verbeteren;
● betalingen te kunnen verrichten;
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● nieuwsbrieven te kunnen versturen;
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van HR Products worden
persoonsgegevens verwerkt. HR Products verwerkt uitsluitend gegevens die HR Products noodzakelijk
acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die
zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze
gegevens is de overeenkomst die u met HR Products bent aangegaan. Ook kunnen er
persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.hrcarcleaners.nl
indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die HR Products biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door
computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De
betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de
geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te
zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt
tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn
De door HR Products verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
HR Products deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op HR Products kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:

● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
Beveiliging van Persoonsgegevens
HR Products neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken
van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan
belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw
gegevens.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met HR Products.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan HR Products, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om
deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan HR
Products ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. HR Products staakt
de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van
betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een
rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop HR Products met uw persoonsgegevens omgaat, of een
van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail
via info@hrcarcleaners.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt HR
Products u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ
(strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. HR Products zal zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor
contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
HR Products kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop HR Products reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengt HR Products u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 20 maart 2023.

Cookieverklaring
Dit is de cookieverklaring van de Vennootschap onder Firma HR Detailingproducts, hierna: HR Products.
HR Products is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87860953 en is gevestigd aan
Industrieweg 11 02 (4214 KZ) te Vuren. In dit document wordt uitgelegd hoe HR Products omgaat met
cookies en het gebruik daarvan.

Het gebruik van cookies
HR Products maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op je harde schijf van uw computer, mobiele
telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van
bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Type cookies en doelstelling
HR Products maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. HR Products mag, volgens de wet, cookies op
uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor
andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband
met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in
mogelijkheid.

De cookies die HR Products gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen
toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw
browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website
bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen
worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij
te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is
niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te
stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van HR Products worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google
Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk
verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot
gevolg dat HR Products informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover
vragen heeft kunt u contact opnemen via info@hrcarcleaners.nl.

Gebruik Social Media
HR Products maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden
wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van
toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website
deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijst HR Products u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen Cookieverklaring
HR Products kan te allen tijde de cookieverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.